Stadgar

 STADGAR 

Bosnisk-Hercegovinska Riksförbundet 

i Sverige 

Gislaved, 2021-05-29

I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

§ 1. Namn och säte 

1. Organisationens namn är: Bosnisk – Hercegovinska Riksförbundet i Sverige (vidare i texten: Riksförbundet). 

2. Riksförbundets säte ligger i Norrköping. 

§ 2. Riksförbundets kännetecken 

1. Riksförbundet har sin stämpel och sitt firmamärke, vilkas utseende och innehåll bestäms av Förbundsstyrelsen. 

2. Riksförbundets officiella språk är Bosnien – Hercegovinas och Sveriges officiella språk. 

3. Riksförbundet firar Bosnien – Hercegovinas och Sveriges högtider. 

§ 3. Bosnisk – Hercegovinska Riksförbundet i Sverige 

1. Riksförbundet är en frivillig intresseorganisation med demokratiska grundvärderingar. 

2. Riksförbundet är opolitisk och icke religiöst bunden organisation. 

§ 4. Verksamhetsområden 

1. Riksförbundets verksamhetsområden är: språk och utbildning, kultur och tradition i Bosnien – Hercegovina, hälsa och naturvård, demokrati, integration, jämlikhet, information och sport. 

2. Riksförbundet verkar i Sverige och utanför i enlighet med gällande lagar och man riktar sina aktiviteter främst till Bosnien – Hercegovinas medborgare i Sverige. 

3. Som medlem i BHWN (Bosnia and Herzegovinas World Network) medverkar Riksförbundet aktivt samt samarbetar med alla dess medlemsföreningar. 

§ 5. Mål och uppdrag 

1. Verka för och uppmuntra till aktiviteter inom språk och utbildning, kultur och tradition, hälsofrämjande, naturvård, integration, demokrati, jämlikhet, information och sport. 

2. Uppmuntra bosnisk – hercegovinska föreningar till samarbete och solidaritet sinsemellan. 

3. Samarbete med svenska institutioner och organisationer samt uppmuntrande av dessa på lokal nivå med bosnisk – hercegovinska föreningar. 

4. Samarbete med bosnisk – hercegovinska förbund och organisationer i Sverige och utanför, vilket regleras med samarbetsavtal. 

5. Kontinuerligt samarbete med Länsorganisationer gällande aktivitetsrealisationen av gemensamt intresse. 

6. Verka mot rasism och diskriminering. 

7. Utbildning och bildning av medlemmar. 

8. Företräda bosnisk – hercegovinska föreningar hos myndigheter och institutioner i Sverige och Bosnien – Hercegovina. 

9. Hjälpa till vid bildande av nya föreningar. 

§ 6. Öppenhet av arbete 

1. Riksförbundets arbete är offentligt. 

§ 7. Jämställdhet och demokrati 

1. Riksförbundet arbetar för jämlikhet och jämställdhet inom sina verkställande organ och medlemsföreningarnas verkställande organ med respekt för nationalitet, ålder, kön och social tillhörighet. 

2. Alla våra medlemmar har lika värde och samma rätt att påverka. Alla medlemmar, som är sju år och äldre och som betalar medlemsavgift, har rätt att göra sin röst hörd. Verksamheten ska utgå ifrån medlemmarnas intresse och vilja. Riksförbundet arbetar för ett demokratiskt samhälle där alla har rätt till personlig utveckling, frihet och delaktighet på alla nivåer i organisationen. 

§ 8. Rasism och diskriminering 

1. Med sina aktiviteter verkar Riksförbundet mot rasism och diskriminering, vårdar multikulturellt samhälle samt uppmuntrar sina medlemsföreningar till det samma. 

§ 9. Hälsofrämjande ändamål 

1. Inom sitt arbete förespråkar Riksförbundet förbättring av medlemmarnas egen hälsa samt naturvård. 

2. Riksförbundet kommer i sitt verkande att arbeta med bekämpning av alla sorters droger. 

3. Riksförbundet kräver hel nykterhet av sina medlemmar. 

§ 10. Riksförbundets organisation 

1. Riksförbundets medlemsföreningar 

2. Länsorganisationer (bosnisk – hercegovinska föreningar inom en viss region som går samman p.g.a. arbetskoordinering och uppfyllande av gemensamma aktiviteter) 

Riksförbundets relationer med Länsorganisationer regleras med dessa stadgar. 

3. Bosnisk – Hercegovinska Riksförbundet 

§ 11. Glas BiH och webbsidan 

1. Riksförbundet utger informationstidningen Glas BiH och har en webbsida vars arbete utförs reglementsenligt. 

§ 12. Bosnisk – Hercegovinska stödskolan Mak Dizdar 

1. Inom Riksförbundet finns och verkar en bosnisk – hercegovinsk stödskola, kultur och idrottsaktiviteter vars arbete utförs reglementsenligt. 

§ 13. Riksförbundets organ 

1. Årsmöte 

2. Verkställande organ 2.1.Förbundsstyrelse 

2.2.Revisionskommitté 

2.3.Valberedning 

2.4.Valkommission 

II MEDLEMSKAP 

§ 14. Riksförbundets medlemskap 

1. Varje korrekt registrerad bosnisk – hercegovinsk förening som i helhet godtar Riksförbundets stadgar, kan bli medlem i Riksförbundet. 

2. Riksförbundet kan även ha hedersmedlemmar. 

§ 15. Rättigheter och skyldigheter för Riksförbundets föreningar och medlemmar 

1. Föreningarna har rätt till att delta i de aktiviteter som Riksförbundet anordnar och rätt till att föreslå kandidater till Riksförbundets verkställande organ. 

2. Föreningarna har rätt till att bli informerade om Riksförbundets verksamhet samt att ge förslag, anmärkningar och suggestioner gällande Riksförbundets verkställande organs arbete. 

3. Föreningarna är skyldiga att betala medlemsavgiften för pågående år senast till årsslutet och att bifoga nödvändig dokumentation till Riksförbundet. 

4. Föreningarna verkar aktiva i enlighet med Riksförbundets stadgar och medverkar i Riksförbundets verksamhet. 

5. Föreningarna bildar i enlighet med sina möjligheter sektioner för kultur, information, sport och avdelningar för stödundervisning samt deltar aktivt vid anordnandet och genomförandet av kultur-, skol-, sport- och andra aktiviteter inom Riksförbundet. 

6. Föreningarna kan bilda kvinno- och ungdomssektioner. 

7. Föreningarna har rätt till att överklaga Förbundsstyrelsen beslut om uteslutning från Riksförbundet till Riksförbundets Årsmöte. 

8. Föreningarna har rätt till att föreslå kandidater till Riksförbundets hedersmedlemmar. 

§ 16. Rättigheter och skyldigheter för Länsorganisationer 

1. Länsorganisationer har rätt till att delta i de aktiviteter som Riksförbundet anordnar och ge samtycke (vid kandidering) om föreslagna kandidater till Riksförbundets verkställande organ från sitt verksamma område. 

2. Länsorganisationer har rätt till att bli informerade om Riksförbundets verksamhet samt att ge förslag, anmärkningar och suggestioner gällande Riksförbundets verkställande organs arbete. 

3. Länsorganisationer är skyldiga skicka in till Riksförbundet den nödvändiga dokumentationen för pågående år senast till årsslutet. 

4. Länsorganisationer verkar aktivt i enlighet med Riksförbundets stadgar och koordinerar föreningarnas aktiviteter inom sitt område. 

5. Länsorganisationer deltar aktivt vid anordnandet och genomförandet av kultur-, skol-, sport- och andra aktiviteter inom Riksförbundet. 

§ 17. Medlemsansökan 

1. Beslutet om en förenings inträde i Riksförbundet beslutar Förbundsstyrelsen med föreningens ansökan som underlag, och med uppfyllda kriterier och bifogade dokument: 1.1.Föreningens stadgar 

1.2.Medlemsförteckning med grundläggande uppgifter 

1.3.Förteckning av medlemmar i föreningens styrelse 

1.4.Protokoll från föreningsbildande årsmöte med beslutet om inträde till Riksförbundet 

1.5.Intyg från Skatteverket om föreningens registrering 

2. För inträde av föreningen i Riksförbundets medlemskap kan Förbundsstyrelsen kräva åsikt från Länsorganisationen till vilken föreningen tillhör geografiskt. 

3. Vid bekräftelse om inträde i Riksförbundets medlemskap är föreningen skyldig att inom 15 dagar betala medlemsavgiften till Riksförbundet. 

§ 18. Upphörande av medlemskap 

1. Beslutet om upphörandet av medlemskapet i Riksförbundet tar Förbundsstyrelse genom att fastställa skäl som kan vara följande: 1.1.Uteslutning på grund av verksamhet i motsats till Riksförbundets stadgar 

1.2.Föreningens verksamhet upphör 

1.3.På egen begäran med skriftlig ansökan från föreningens årsmöte 

1.4.Om föreningen inte betalar medlemsavgiften till Riksförbundet enligt stadgarnas angivna tid. 

§ 19. Återinträde 

1. Föreningen som tidigare varit medlem i Riksförbundet och förlorat sitt medlemskap enligt paragraf 17 kan bli medlem i Riksförbundet med ny ansökan som underlag, först efter att ha undanröjt anledningen till att den förlorat medlemskapet och efter att ha uppfyllt krav från paragraf 16. 

§ 20. Medlemsavgift 

1. Beslut om den årliga medlemsavgiftens belopp fattas av Årsmötet varje kalenderår. 

III ÅRSMÖTET 

§ 21. Årsmötet 

1. Årsmötet är det högsta beslutande organet inom Riksförbundet. 

§ 22. Delegater 

1. Årsmötets delegater är föreningars representanter. 

2. Vid sidan av ordföranden, kan föreningen delegera även en delegat per 100 (hundra) föreningsmedlemmar men högst 3 (tre) delegater (1+3). 

3. Delegatantalet bestäms på basis av antalet medlemmar från förra kalenderåret. 

4. Medlemmar av Riksförbundets verkställande organ har rätt till att delta vid Årsmötet och lägga fram åsikter och förslag, men utan rätten att besluta vid processen punkt 1.10. på dagordningen. 

§ 23. Uppdrag 

1. Fastställer allmänna riktlinjer för Riksförbundets verksamhet. 

2. Behandlar frågor förberedda och föreslagna av Riksförbundets verkställande organ. 

3. Behandlar frågor som inom angiven tid lagts fram i form av motion till Årsmötet. 

4. Antar Riksförbundets stadgar och gör ändringar och tillägg i stadgarna. 

5. Handlägger och antar Verksamhetsberättelsen för det gångna året. 

6. Handlägger och antar Riksförbundets ekonomirapport för det gångna året. 

7. Handlägger och antar Revisionskommitténs rapport 

8. Befriar Årsmötets verkställande organ från ansvar för det gångna året. 

9. Handlägger och antar Budgeten för pågående och nästkommande år. 

10. Handlägger och antar Riksförbundets Verksamhetsplan för pågående år. 

11. Fattar beslut om valet av ledamöter till Riksförbundets verkställande organ. 

12. Fattar beslut om valet av Riksförbundets ordförande. 

13. Fattar beslut om Riksförbundets säte var fjärde år. 

14. Fattar beslut om Riksförbundets medlemskap inom svenska organisationer. 

15. Årsmötet handlägger och antar Årsmötets arbetsordning. 

16. Årsmötet kan överföra sina befogenheter till Förbundsstyrelsen i avseende att fatta beslut om Riksförbundets verkställande organs verksamhet. 

§ 24. Tid för Årsmötet 

1. Ordinarie Årsmötet äger rum under det första kvartalet varje år. Plats och datum bestämmer Förbundsstyrelsen. 

2. Extra Årsmöte sammankallas med Förbundsstyrelsens beslut som underlag. 

3. Beslutet kan initieras av Revisionskommittén eller en tredjedel av föreningarna som finns i Riksförbundets register från det gångna kalenderåret. 

4. På extra inkallat Årsmöte hanteras bara de frågor som är skäl till att ett extra Årsmöte inkallats. 

§ 25. Kallelse till Årsmötet 

1. Kallelse med dagordning och arbetsmaterial till Årsmötet skickas till föreningsdelegater senast 15 (femton) dagar innan det hålls. 

2. Kallelse skickas till medlemmar av Årsmötets verkställande organ, Förbundsstyrelsen och Länsorganisationers ordförande. 

3. Kallelse till gäster att delta vid Årsmötet skickas på förslag av Förbundsstyrelsen. 

4. Kallelse med dagordning för extra insatt Årsmöte skickas till delegater 30 (trettio) dagar innan det hålls. 

§ 26. Motioner till dagordningen och beslut 

1. Dagordningen och beslut statuerar och föreslår Förbundsstyrelsen, men motioner kan ges även av Revisionskommittén och bosnisk – hercegovinska föreningar. 

2. Verkställande organs och föreningars förslag måste i förväg diskuteras och statueras som motioner till Årsmötet på de nämndas organs sammanträden, och i skriftlig form skickas till Riksförbundets adress senast den 31 december pågående år, så att man kan behandla dessa på nästkommande Årsmöte. 

§ 27. Årsmötets verksamhet 

1. Årsmötet verkar enligt arbetsförordningen. 

2. Årsmötet har majoritetsnärvaro om minst en tredjedel av de sammanlagda delegater närvarar. 

3. Ifall att man saknar majoritetsnärvaro ger man uppskov till Årsmötets början med en timme, varpå Årsmötet börjar med arbetet och fattar gilltiga beslut, oberoende av antalet av de närvarande delegaterna. 

§ 28. Omröstning 

1. Omröstningen sker enligt principen en delegat – en röst. 

2. Omröstningen är offentlig, såvida Årsmötet inte beslutar annat. 

3. Alla beslut fattas med enkel majoritet (50% +1) av närvarande delegater. 

4. Stadgar, ändringar och tillägg till stadgarna fattas med tvåtredjedels majoritet av de närvarande delegaterna. 

§ 29. Dagordning 

1. När det ordinarie Årsmötet hålls innehåller dagordningen följande punkter: 1.1 Val av ledamöter till Valkommissionen 

1.2 Redovisning av delegaternas närvaro och fastställande av majoritetsnärvaro 

1.3 Fastställande av att Årsmötets utlysningsprocedur är regelmässig 

1.4 Val av Årsmötesledningen 

1.5 Val av två justeringsmän 

1.6 Fastställande av dagordningen 

1.7 Handläggande och antagande av Verksamhetsberättelsen för det gångna året 

1.8 Handläggande och antagande av Ekonomirapporten för det gångna året 

1.9 Handläggande och antagande av Revisionskommitténs rapport för det gångna året 

1.10 Beviljande av ansvarsfrihet till Förbundsstyrelse för verksamheten under det gångna 

1.11 Handläggande av motioner från föreningar 

1.12 Handläggande och antagande av verksamhetsplanen för nästkommande år 

1.13 Fastställande om medlemsavgifter per person för nästkommande år 

1.14 Handläggande och antagande av budgeten för nästkommande år 

1.15 Val 

året 

§ 30. Val 

1. Val till verkställande organ 1.1.Valet till Riksförbundets verkställande organ görs enligt kriterier till val för Riksförbundets verkställande organ. I slutändan summeras mandat i de olika verkställande organen. 

2. Valkommissionen 2.1.Till Valkommissionen väljs en ordförande och två ledamöter. Valkommissionen väljs i början av Årsmötet och har mandat som varar till Årsmötets slut. 

3. Förbundsstyrelsen 3.1. Till förbundsstyrelsen väljs 9 (nio) ledamöter och 3 (tre) suppleanter. 

3.2. Förbundsstyrelsen ledamöter väljs av Årsmötet efter förslag från Valberedningen. 

3.3. Mandatperioden för Förbundsstyrelsen ledamöter och suppleanter varar två år med möjlighet att förlängas ytterligare två år. 

Styrelsen bör återspegla förbundets medlemsstruktur: kön (män och kvinnor), ålder 

(vuxna och ungdomar) och den regionala fördelningen av föreningar. 8 

4. Revisionskommitté 4.1.Till Revisionskommittén väljs en ordförande och två ledamöter. 

4.2.Revisionskommitténs ledamöter väljer Årsmötet på Valberedningens förslag. 

4.3.Ordförandes och ledamöternas mandatperiod är två år med möjlighet att förlängas ytterligare två år. 

5. Valberedningen 5.1.Till Valberedningen väljs en ordförande och två ledamöter. 

5.2.Valberedningens ledamöter väljer Årsmötet på Förbundsstyrelsens förslag. 

5.3.Ordförandes och ledamöternas mandatperiod är två år med möjlighet att förlängas ytterligare två år. 

6. Riksförbundets ordförande 6.1.Riksförbundets ordförande väljs under Årsmötet på Valberedningens förslag. 

6.2.Ordförandes mandatperiod är två år och kan förlängas med ytterligare två år oberoende av mandatperioden inom Förbundsstyrelsen. 

IV FÖRBUNDSSTYRELSEN 

§ 31. Uppdrag 

1. Riksförbundets Förbundsstyrelse leder Riksförbundets verksamhet mellan två Årsmöten. 

2. Förbundsstyrelsen, som Riksförbundets verkställande organ arbetar i enlighet med beslut och anvisningar från årsmötet, tillämpar stadgarna och genomför Riksförbundets mål och uppdrag. 

3. Förbundsstyrelsen ledamöter tilldelas uppgifter vid det första konstituerade sammanträdet, på förslag från Riksförbundets ordförande. 

4. Efter konsultationer med övriga ledamöter men på förslag av Riksförbundets ordförande, utser Förbundsstyrelsen Riksförbundets viceordförande. 

5. Viceordförande tar över ordföranderollen i fall dennes tillfälliga eller permanenta förhinder att verkställa arbetsuppgifter och tar därmed över Riksförbundsordförandes alla rättigheter och åtaganden, liksom mandatperiodens längd. 

6. Ifall att Förbundsstyrelsen ledamöter förhindras tillfälligt eller permanent att utföra sina uppgifter ersätts de av suppleanter enligt Förbundsstyrelsens beslut, med hänsyn till suppleanternas behov och expertis. 

7. Förbundsstyrelsen utser Bosnisk – Hercegovinska Riksförbundets ordförande till BHWN:s Förbundsstyrelsen. 

8. Förbundsstyrelsen handlägger och antar Riksförbundets verkställande organs arbetsordningar, arbetsordningar för Förbundsstyrelsens kommittéer och utskott. 

9. Förbundsstyrelsen handlägger och antar valkriterier till Riksförbundets verkställande organ. 

10. Förbundsstyrelsen utser kulturutskott, skolutskott, sportutskott, informationsutskott, utskott för premier och beröm samt andra utskott vid behov. 

11. Förbundsstyrelsen pliktskyldigt anlitar en erkänd revisor som ger sakkunnigt utlåtande om Riksförbundets finanser. 

12. Förbundsstyrelsen fattar beslut om anställning inom Riksförbundets verksamhet oavsett basis. 

13. Förbundsstyrelsen fattar beslut om projektgodtagande och Riksförbundets medverkan i dessa. 

14. Förbundsstyrelsen utser redaktionskommittén och utgivaren av tidningen Glas BiH. 

15. Förbundsstyrelsen kommer överens med Valberedningen de slutgilltiga förslagen gällande kandidater till Riksförbundets verkställande organ och Riksförbundets ordförande. 

16. Förbundsstyrelsen informerar medier om Riksförbundets verksamheter, vilket kan även göras av Riksförbundets ordförande i samråd med Förbundsstyrelsen. 

17. Förbundsstyrelsen anordnar vid behov konsultationsmöten med Länsorganisationer. 

18. Förbundsstyrelsen anordnar utbildningsseminarier för ledamöterna inom Riksförbundets verkställande organ, Länsorganisationsordföranden, föreningsordföranden samt föreningars kultur- och övriga aktivister. 

19. Förbundsstyrelsen föreslår valet av hedersmedlemmar till Årsmötet enligt förslagen från föreningar. 

20. Förbundsstyrelsen fattar beslut, lösningar, anvisningar, ordningar och andra akter inom sin kompetens. 

21. Förbundsstyrelsen verksamhet regleras genom arbetsordningen. 

§ 32. Styrelsemöten 

1. Förbundsstyrelsens ordinarie möten hålls enligt men minst fyra gånger per år i enlighet med Förbundsstyrelsens arbetsordning. 

2. Under Förbundsstyrelsens möten förs protokoll som sänds till alla ledamöter inom verkställande organ, Länsorganisationer och föreningar. 

3. Förbundsstyrelsen anordnar gemensamma möten med ordföranden från föreningar och Länsorganisationer vid behov men minst en gång om året. 

4. Extra möten sammankallas på initiativ av minst fyra ledamöter från Förbundsstyrelsen. 

§ 33. Omröstning 

1. Omröstningen är offentlig, genom att man håller upp handen för eller emot. 

2. Beslutet är bindande om minst fem ledamöter från Förbundsstyrelsen tagit enhetlig ställning under beslutsprocessen. 

3. Förbundsstyrelsen ledamot kan välja att lägga ner sin röst. 

§ 34. Ansvar 

1. Förbundsstyrelsens ledamöter eller suppleanter som närvarat vid styrelsemötet är gemensamt ansvariga till de fattade besluten. 

2. Ledamoten som lagt ner sin röst under beslutsprocessen är inte ansvarig för beslutet i fråga. 

3. Förbundsstyrelsens ledamöter är ansvariga inför ordföranden att genomföra de fattade besluten. 

4. Förbundsstyrelsen är ansvarig inför Riksförbundets Årsmöte för verksamheten under det pågående kalenderåret. 

§ 35. Årsrapporter 

1. Verksamhetsåret löper under perioden 1 januari till 31 december. 

2. Verkställande organs ledamöter och suppleanter är skyldiga att enskilt bifoga verksamhetsberättelser. 

3. Riksförbundets verksamhetsberättelse förbereder Riksförbundets ordförande och sekreterare. 

10 

4. Ekonomirapporten måste avslutas inom lagens givna ram och tillsammans med verksamhetsberättelsen bifogas för granskning till Revisionskommittén som inom sju dagar granskar och skickar den till Förbundsstyrelsen. 

5. Förbundsstyrelsen skickar alla berättelser tillsammans med Revisionskommitténs rapport och godkänd revisors rapport till delegater med kallelsen till Årsmötet, dock senast femton dagar innan Årsmötet hålls. 

V ANDRA VERKSTÄLLANDE ORGAN OCH UTSKOTT 

§ 36. Revisionskommitté 

1. Revisionskommittén är Riksförbundets granskningsorgan. 

2. Revisionskommitténs ledamöter måste vara medlemmar i föreningar och bör ha ekonomiutbildning samt behärska svenska språket väl och ha kännedom om motsvarande lagar. 

3. Revisionskommitténs ledamöter kan inte vara ledamöter inom någon annan av Riksförbundets organ. 

4. All ekonomisk dokumentation, protokoll och fattade beslut måste finnas tillgängliga för Revisionskommittén. 

5. Revisionskommittén verksamhet regleras genom arbetsordningen. 

§ 37. Valberedningen 

1. Valberedningen förbereder och för valprocess till valet inom Riksförbundet verkställande organ, baserat på valkriterier till Riksförbundets verkställande organ. 

2. Baserat på förslag/motioner från föreningar fastställs listan över kandidater till Riksförbundets verksamhet, vilken överenskommen med Förbundsstyrelsen och sådan föreslår till Årsmötet för antagning. 

3. Valberedningens arbete regleras genom arbetsordningen. 

§ 38. Valkommissionen 

1. Valkommissionen verifierar delegater och övriga närvarande vid Årsmötet. 

2. Informerar Årsmötet om rättvist tillvägagångssätt vi sammanfallanden av den. Valkommissionens arbete regleras genom arbetsordningen. 

VI RIKSFÖRBUNDSKANSLIET 

§ 39. Riksförbundskansliet 

1. Riksförbundskansliet utgör sekreteraren samt andra anställda eller engagerade personer vid Riksförbundet. 

2. Uppsikt och kontroll över kansliet arbete har ordföranden och Förbundsstyrelsen. 

3. Riksförbundets sekreterare och andra anställda och engagerade arbetar enligt arbetsavtalet reglerat med organisationsordningen med arbetsbeskrivning. 

4. Sekreterare och kansliets övriga personal närvarar vid behov vid de verkställande organs sammanträden, och har rätt till att medverka men utan bestämmelserätt. 

5. Anställda inom Riksförbundet kan inte på något sätt vara ledamöter i Riksförbundets verkställande organ. 

11 

6. Riksförbundets arkiv sköts i enlighet med gällande lagar. 

§ 40. Riksförbundets samarbete 

1. Bosnisk – Hercegovinska Riksförbundet samarbetar med andra bosnisk – hercegovinska förbund och organisationer i frågor av gemensamt intresse. 

2. Bosnisk – Hercegovinska Riksförbundet samarbetar med Bosnien – Hercegovinas ambassad i Sverige, gällande frågor av intresse för Bosnien – Hercegovinas medborgare och landet Bosnien – Hercegovina. 

3. Bosnisk – Hercegovinska Riksförbundet samarbetar med svenska organisationer i form av arbetspartnerskap eller medlemskap i dessa organisationer, vilket regleras med särskilda avtal. 

4. Vid behov samarbetar Bosnisk – Hercegovinska Riksförbundet på kultur-, utbildnings-, informations-, sport- och andra samhällsplan i Sverige och Bosnien – Hercegovina. 

§ 41. Riksförbundets intäkter 

1. Riksförbundets intäkter består av medlemsavgifter, organisationsbidrag, reklamintäkter, donationer för olika aktiviteter samt övriga intäkter. 

§ 42. Riksförbundets berättigade firmatecknare 

1. Berättigade firmatecknare av finansdokument är: ordförande, kassör och personer som Riksförbundets ordförande eller Förbundsstyrelsen utnämner. 

2. Riksförbundets ordförande företräder Riksförbundet inför lagen, och vid behov engagerar andra medlemmar med Förbundsstyrelsen samtycke. 

VII AVSLUTANDE BESTÄMMELSER 

§ 43. Riksförbundets upphörande 

1. Bosnisk – Hercegovinska Riksförbundet kommer att existera så länge det finns ett behov för det. 

2. Beslutet om upplösning kan fattas av Årsmötet med tvåtredjedelsmajoritet av alla medlemsföreningar. 

3. I fall av upphörande av Riksförbundets verksamhet kommer all disponerad egendom att överlämnas till någon av de humanitära organisationerna. 

§ 44. Ändringar och tillägg av Riksförbundets Stadgar 

1. Ändringar och tillägg av Bosnisk – Hercegovinska Riksförbundets stadgar gör Årsmötet enligt förslag från föreningar och verkställande organ. 

Dessa Stadgar antogs vid Riksförbundets 30:de årsmöte, den 29 maj 2021 i Gislaved.