Statut

Saveza bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj 

Gisleved, 29. 05. 2021. 

I OPĆE ODREDBE 

§ 1. Naziv i sjedište 

1. Naziv organizacije je: Savez bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj (u daljem tekstu: Savez ). 

2. Sjedište Saveza je u Norrköpingu. 

§ 2. Obilježja Saveza 

1. Savez ima svoj pečat i memorandum čiji izgled i sadržaj određuje Glavni odbor. 

2. Službeni jezici Saveza su jezici Bosne i Hercegovine i Švedske. 

3. Savez obilježava praznike Bosne i Hercegovine i Kraljevine Švedske. 

§ 3. Savez bosanskohercegovačkih udruženja 

1. Savez je dobrovoljna i interesna organizacija formirana na demokratskim načelima. 

2. Savez je nepolitička i religiozno neovisna organizacija. 

§ 4. Oblast djelovanja 

1. Oblasti djelovanja Saveza su: jezik i obrazovanje, kultura i tradicija BiH, zdravlje i zaštita čovjekove okoline, demokratija, integracija, ravnopravnost, informisanje i sport. 

2. Savez djeluje u Švedskoj i izvan nje u skladu s važećim zakonima i svoje aktivnosti usmjerava prvenstveno na građane BiH nastanjene u Švedskoj. 

3. Kao član SSD BiH Savez aktivno učestvuje u radu i sarađuje sa svim njegovim članicama. 

§ 5. Ciljevi i zadaci 

1. Djelovanje i podsticanje na aktivnosti iz oblasti jezika i obrazovanja, kulture i tradicije, brige o zdravlju, zaštite okoline, integracije, demokratije, ravnopravnosti, informisanja i sporta. 

2. Podstiče bh. udruženja na međusobnu saradnju i solidarnost. 

3. Saradnja sa švedskim institucijama i organizacijama i podsticanje iste na lokalnom nivou sa bh. udruženjima. 

4. Saradnja sa bh. savezima i organizacijama u Švedskoj i izvan nje, koja se reguliše sporazumom o saradnji. 

5. Kontinuirana saradnja sa oblasnim organizacijama na realizaciji aktivnosti od zajedničkog interesa. 

6. Djelovanje protiv rasizma i diskriminacije 

7. Edukacija i obrazovanje članstva 

8. Predstavljanje bh. udruženja kod institucija i organizacija u Švedskoj i BiH. 

9. Pomoć pri osnivanju novih udruženja. 

§ 6. Javnost rada 

1. Rad Saveza je javan. 

§ 7. Ravnopravnost i demokratija 

1. Savez se zalaže za ravnopravnost i jednakost u sastavu izvršnih organa i izvršnih organa 

svojih članica poštujući nacionalnu, starosnu, polnu i socijalnu strukturu. 

2. Svi članovi, u starosnoj dobi od 7 godina i stariji, imaju jednako pravo na učešće u odlučivanju, pravo iznošenja vlastitog mišljenja, uticaja na rad udruženja i Saveza u skladu sa svojim interesima, voljom i željom. Savez se zalaže za demokratsko društvo u kome svi članovi imaju pravo na lično usavršavanje i slobodu učešća u radu organizacije. 

§ 8. Rasizam i diskriminacija 

1. Savez u svojim aktivnostima djeluje protiv rasizma i diskriminacije, njeguje multikulturalno društvo i na isto podstiče svoje članice. 

1. Savez se u svom radu zalaže za unaprijeđenje ličnog zdravlja članstva i zaštitu okoline. 

2. Savez će u svom djelovanju raditi na suzbijanju svih vrsta droga. 

3. Savez zahtijeva od članova potpunu trezvenost. 

§ 9. Briga o zdravlju 

§ 10. Organizacija Saveza 

1. Bosanskohercegovačka udruženja 

2. Oblasne organizacije koje isključivo sačinjavaju članice Saveza bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj na određenoj regiji, a radi koordinacije rada i organizovanja zajedničkih aktivnosti. Odnosi Saveza sa oblasnim organizacijama regulišu se ovim Statutom. 

3. Savez bosanskohercegovačkih udruženja 

§ 11. Glas BiH i Web stranica 

1. Savez izdaje informativno glasilo Glas BiH i ima webb stranicu čiji rad je regulisan pravilnikom. 

§ 12. Bosanskohercegovačka dopunska škola, kultura i sport 

1. U Savezu postoji i djeluje Bosanskohercegovačka dopunska škola, kulturna i sportska djelatnost čiji se rad reguliše pravilnicima o radu ovih djelatnosti. 

§ 13. Organi Saveza 

1. Skupština 

2. Izvršni organi 1. Član Saveza može biti svako uredno registrovano bh. udruženje koje u potpunosti prihvata Statut Saveza. 

2. Savez može imati i počasne članove. 

2. 1. Glavni odbor 

2. 2. Nadzorni odbor 

2. 3. Kandidaciona komisija 

2. 4. Verifikaciona komisija 

II ČLANSTVO 

§ 14. Članstvo u Savezu 

§ 15. Prava i obaveze udruženja članova Saveza 

1. Udruženja imaju pravo da učestvuju u aktivnostima koje organizuje Savez i imaju prava da predlažu kandidate u izvršne organe Saveza. 

2. Udruženja imaju prava da budu informisana o radu Saveza i da daju prijedloge, primjedbe i sugestije na rad izvršnih organa Saveza. 

3. Udruženja su dužna da za tekuću godinu plate članarinu najkasnije do kraja godine i da Savezu dostave neophodnu dokumentaciju. 

4. Udruženja aktivno djeluju u skladu sa Statutom Saveza i učestvuju u radu Saveza. 

5. Udruženja u skladu sa svojim mogućnostima formiraju sekcije za kulturu, informisanje, sport i odjeljenja dopunske nastave i aktivno učestvuju u organizovanju i realizaciji kulturnih, školskih, sportskih i drugih aktivnosti Saveza. 

6. Udruženja mogu da formiraju aktive žena i aktive omladine. 

7. Udruženja imaju pravo žalbe Skupštini Saveza na Odluku Glavnog odbora o isključenju iz Saveza. 

8. Udruženja imaju pravo predlaganja kandidata za počasne članove Saveza. 

§ 16 Prava i obaveza Oblasne organizacije 

1. Oblasne organizacije imaju pravo da učestvuju u aktivnostima koje Savez organizuje i da daju saglasnost (u fazi kandidature) na izbor kandidata u izvršne organe Saveza iz svoje sredine (Oblasne organizacije). 

2. Oblasne organizacije imaju pravo da budu informisane o radu Saveza i da daju prijedloge, primjedbe i sugestije na rad izvršnih organa Saveza. 

3. Oblasne organizacije su dužne da dostave neophodnu dokumentaciju Savezu do kraja tekuće godine. 

4. Oblasne organizacije aktivno djeluju u skladu sa Statutom Saveza i koordiniraju radom udruženja u svojim oblastima. 

5. Oblasne organizacije učestvuju u organizovanju i realizaciji školskih, kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti Saveza. 

§ 17. Prijem u članstvo 

1. Odluku o prijemu u članstvo Saveza nekog udruženja donosi Glavni odbor na osnovu podnijetog zahtjeva udruženja, a po ispunjenju kriterija i uz priložena dokumenta: 1.1. Statut udruženja 

1.2. Spisak članova sa osnovnim podacima 

1.3. Spisak članova Upravnog odbora udruženja 

1.4. Zapisnik sa održane osnivačke skupštine udruženja sa Odlukom o pristupanju Savezu 

1.5. Potvrda o registraciji udruženja iz Porezne uprave-Skatteverket 

2. Za prijem udruženja u članstvo Saveza Glavni odbor može tražiti mišljenje matične oblasne organizacije kojoj udruženje geografski pripada. 

3. Po prijemu odluke o prijemu udruženja u članstvo Saveza, udruženje je dužno uplatiti članarinu Savezu u roku od 15 dana. 

§ 18. Prestanak članstva u Savezu 

1. Odluku o prestanku članstva u Savezu donosi Glavni odbor na osnovu utvrđenih razlog koji mogu biti: 1.1. Isključenje zbog djelovanja u suprotnost sa Statutom Saveza. 

1.2. Prestanak rada udruženja. 

1.3. Po vlastitoj želji uz pismeni zahtjev sa Skupštine udruženja. 

1.4. Ako udruženje ne plati članarinu Savezu u statutarnom roku. 

§ 19. Ponovni prijem udruženja u članstvo Saveza 

1. Udruženje koje je ranije bilo član Saveza i izgubilo članstvo po osnovu člana 18. može postati član Saveza na osnovu ponovnog zahtjeva, a po otklanjanju razloga zbog kojih je izgubilo članstvo i nakon ispunjavanja uslova iz člana17. 

§ 20. Članarina 

1. Odluku o visini godišnje članarine donosi Skupstina Saveza svake kalendarske godine. 

III SKUPŠTINA 

§ 21. Skupština 

1. Skupština Saveza je najviši organ odlučivanja u Savezu. 

§ 22. Delegati 

1. Delegati Skupštine su predstavnici udruženja. 

2. Pored predsjednika, udruženje može delegirati i po jednog delegata na svakih 100 (stotinu) članova udruženja, ali najviše 3 (tri) delegata(1+3). 

3. Broj delegata se utvrđuje na osnovu broja članova iz prethodne kalendarske godine. 

4. Članovi izvršnih organa Saveza imaju pravo prisustva Skupštini uz pravo iznošenja 

mišljenja i prijedloga, ali bez prava u procesu odlučivanja pod tačkom 1.10. Dnevnog reda. 

§ 23. Zadaci 

1. Utvrđuje opće smjernice za rad Saveza. 

2. Razmatra pitanja pripremljena i predložena od strane izvršnih organa Saveza. 

3. Razmatra pitanja koja su u vidu prijedloga pripremljena i na vrijeme dostavljena iz udruženja za Skupštinu. 

4. Donosi Statut Saveza i vrši izmjene i dopune Statuta. 

5. Razmatra i usvaja Izvještaj o radu za proteklu godinu. 

6. Razmatra i usvaja i Finansijski izvještaj Saveza za proteklu godinu. 

7. Razmatra i usvaja Izvještaj Nadzornog odbora. 

8. Oslobođa od odgovornosti zvršne organe Skupštine za proteklu godinu. 

9. Razmatra i usvaja Finansijski plan za tekuću i narednu godinu. 

10. Razmatra i usvaja Plan rada Saveza za tekuću godinu. 

11. Donosi Odluku o izboru članova u izvršne organe Saveza. 

12. Donosi Odluku o izboru predsjednika Saveza. 

13. Donosi odluku o sjedištu Saveza svake 4. godine. 

14. Donosi Odluku o članstvu Saveza u švedskim organizacijama. 

15. Skupština razmatra i usvaja Poslovnik o radu Skupštine. 

16. Skupština Saveza može prenijeti svoja ovlaštenja na Glavni odbor u pogledu donošenja pravilnika o radu izvršnih organa Saveza. 

§ 24. Vrijeme održavanja 

1. Redovna Skupština Saveza se održava u prvom kvartalu svake godine. Mjesto i datum održavanja Skupštine određuje Glavni odbor. 

2. Vanredna Skupština se saziva na osnovu odluke Glavnog odbora. 

3. Odluka o sazivanju Vanredne skupštine može biti inicirana od Nadzornog odbora ili jedne trećine udruženja koja se nalaze u registru Saveza za proteklu kalendarsku godinu. 

4. Na vanrednoj Skupštini Saveza se razmatraju samo pitanja koja su razlog sazivanja iste. 

§ 25. Poziv za Skupštinu 

1. Poziv sa Dnevnim redom i radnim materijalima za Skupštinu se šalje delegatima udruženja najkasnije 15 (petnaest) dana prije održavanja iste. 

2. Poziv se dostavlja članovima izvršnih organa Skupštine i predsjednicima oblasnih organizacija. 

3. Poziv za prisustvo na Skupštini se dostavlja gostima na prijedlog Glavnog odbora. 

4. Poziv sa Dnevnim redom za Vanrednu skupštinu se dostavlja delegatima 30 (trideset) dana prije održavanja iste. 

§ 26. Prijedlozi Dnevnog reda i odluka 

1. Prijedlog Dnevnog reda i odluka utvrđuje i predlaže Glavni odbor, a prijedloge mogu dati i Nadzorni odbor i bh.udruženja. 

2. Prijedlozi izvršnih organa i udruženja prethodno moraju biti razmatrani i utvrđeni kao prijedlog za Skupštinu na sjednicama istih i u pismenoj formi dostavljeni na adresu Saveza do 31.decembra tekuće godine, kako bi bili razmatrani na slijedećoj Skupštini. 

§ 27. Rad Skupštine 

1. Skupština radi po Poslovniku o radu. 

2. Skupština ima kvorum ako je prisutna najmanje jedna trećina od ukupnog broja delegata. 

3. U slučaju nedostatka kvoruma početak rada Skupštine se odgađa za jedan sat, nakon čega Skupština počinje sa radom i punovažno donosi odluke, bez obzira na broj prisutnih delegata. 

§ 28. Glasanje 

1. Glasanje se vrši po principu jedan delegat – jedan glas. 

2. Glasanje je javno, ukoliko Skupština drugačije ne odluči. 

3. Sve odluke se donose običnom većinom glasova (50%+1) prisutnih delegata. 

4. Statut, izmjene i dopune Statuta se donose dvotrećinskom većinom prisutnih delegata. 

§ 29. Dnevni red 

1. Prilikom održavanja redovne Skupštine dnevni red sadrži slijedeće tačke: 1.1. Izbor članova Verifikacione komisije 

1.2. Izvještaj o prisutnosti delegata i utvrđivanje kvoruma 

1.3. Utvrdivanje pravilnosti procedure sazivanja Skupštine 

1.4. Izbor Radnog predsjedništva 

1.5. Izbor dva ovjerivača zapisnika 

1.6. Utvrđivanje Dnevnog reda 

1.7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za proteklu godinu 

1.8. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za proteklu godinu 

1.9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora za proteklu godinu 

1.10. Oslobađanje od odgovornosti Glavnog odbora za rad u protekloj godini 

1.11. Razmatranje prijedloga odluka iz udruženja 

1.12. Razmatranje i usvajanje Plana rada za narednu godinu 

1.13. Utvrdivanje iznosa godišnje članarine po osobi za narednu godinu 

1.14. Razmatranje i usvajanje Budžeta za narednu godinu 

1.15. Izbori 

§ 30. Izbori 

1. Izbori u izvršne organe 1.1. Izbor u izvršne organe Saveza se vrši na osnovu Kriterija za izbor u izvršne organe Saveza. Mandati u različitim izvršnim organima se sumiraju u konačnici. 

2.1. U Verifikacionu komisiju se biraju predsjednik i dva člana. Verifikaciona komisija se bira na početku rada Skupštine, sa trajanjem mandata do kraja rada Skupštine. 

3.1. U Glavni odbor se bira 9 (devet) članova i 3 (tri) zamjenika. Sastav članova Glavnog 

3.2. Članove Glavnog odbora bira Skupština na prijedlog Kandidacione komisije Saveza. 

3.3. Mandat članova Glavnog odbora i zamjenika članova Glavnog odbora traje dvije godine uz mogućnost obnavljanja mandata za još dvije godine. 

4.1. U Nadzorni odbor se biraju predsjednik i dva člana. 

4.2. Članove Nadzornog odbora bira Skupština na prijedlog Kandidacione komisije. 

4.3. Mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora traje dvije godine uz mogućnost obnavljanja mandata za još dvije godine. 

5.1. U Kandidacionu komisiju se biraju predsjednik i dva člana. 

2. Verifikaciona komisija 

3. Glavni odbor 

odbora treba da odražava strukturu članstva Saveza: polnu (muškarci i žene), starosnu 

(odrasli i omladina) i regionalnu rasprostranjenost udruženja članica Saveza. 

4. Nadzorni odbor 

5. Kandidaciona komisija 

5.2. Članove Kandidacione komisije bira Skupština na prijedlog Glavnog odbora. 

5.3. Mandat predsjednika i članova Kandidacione komisije traje dvije godine uz mogućnost obnavljanja mandata za još dvije godine. 

6.1. Predsjednik Saveza se bira na Skupštini na prijedlog Kandidacione komisije. 

6.2. Mandat predsjednika traje dvije godine i može se obnoviti za još dvije godine, neovisno o trajanju mandata u Glavnom odboru. 

6. Predsjednik Saveza 

IV GLAVNI ODBOR 

§ 31. Zadaci 

1. Glavni odbor Saveza rukovodi radom Saveza između dvije Skupštine. 

2. Glavni odbor, kao izvršni organ Saveza, radi u skladu sa odlukama i uputstvima Skupštine primjenjujući Statut i provodeći ciljeve i zadatke Saveza. 

3. Članovi Glavnog odbora na konstituirajućoj sjednici dobijaju zaduženja na prijedlog predsjednika Saveza. 

4. Nakon konsultacija sa ostalim članovima, a na prijedlog predsjednika Saveza, Glavni odbor imenuje potpredsjednika Saveza. 

5. Potpredsjednik preuzima ulogu predsjednika u slučaju njegove privremene ili trajne spriječenosti u obavljanju funkcije i time preuzima sva prava i obaveze predsjednika Saveza, kao i dužinu trajanja mandata. 

6. U slučaju da članovi Glavnog odbora budu privremeno ili trajno spriječeni u obavljanju svojih dužnosti zamjenjuje ih zamjenik na osnovu odluke Glavnog odbora, a prema potrebama i stručnim sposobnostima zamjenika. 

7. Glavni odbor imenuje predsjednika Saveza u Glavni odbor Svjetskog saveza dijaspore BiH. 

8. Glavni odbor razmatra i usvaja pravilnike o radu izvršnih organa Saveza, pravilnike o radu odbora i komisija Glavnog odbora. 

9. Glavni odbor razmatra i usvaja Kriterije za izbor u izvršne organe Saveza. 

10. Glavni odbor imenuje odbore za kulturu, školstvo, sport, informisanje, Komisiju za nagrade i pohvale i druge po potrebi. 

11. Glavni odbor obavezno angažuje priznatog revizora koji daje stručnu ocjenu o finansijskom poslovanju i radu u Saveza. 

12. Glavni odbor donosi odluku o prijemu u radni odnos u Savezu po bilo kom osnovu. 

13. Glavni odbor donosi odluke o prihvatanju projekata i učešću Saveza u njima. 

14. Glavni odbor imenuje Redakcijski odbor i urednika Glasa BiH. 

15. Glavni odbor usaglašava sa Kandidacionom komisijom konačne prijedloge kandidata za 

izvršne organe Saveza i predsjednika Saveza

16. Glavni odbor se oglašava u medijima saopćenjima i informacijama vezanim za rad Saveza, a to može učiniti i predsjednik Saveza uz konsultacije sa Glavnim odborom. 

17. Glavni odbor po potrebi organizuje konsultativne sastanke sa oblasnim organizacijama

18. Glavni odbor organizuje edukativne seminare za članove izvršnih organa Saveza, predsjednike oblasnih organizacija, predsjednike udruženja, kulturnih i drugih aktivista udruženja

19. Glavni odbor predlaže Skupštini izbor počasnih članova na osnovu prijedloga iz udruženja. 

20. Glavni odbor donosi odluke, rješenja, uputstva, pravilnike i druga akta iz svoje nadležnosti. 

21. Rad Glavnog odbora se reguliše Pravilnikom o radu. 

§ 32. Sjednice 

1. Redovne sjednice Glavnog odbora se održavaju prema potrebi a najmanje četiri puta 

godišnje u skladu sa Pravilnikom o radu Glavnog odbora. 

2. Na sjednicama Glavnog odbora vode se zapisnici koji se dostavljaju svim članovima izvršnih organa, oblasnim organizacijama i udruženjima. 

3. Glavni odbor organizuje zajedničke sastanke sa predsjednicima udruženja i oblasnih organizacija po potrebi, a najmanje jedanput godišnje. 

4. Vanredne sjednice se sazivaju na inicijativu najmanje četiri člana Glavnog odbora. 

§ 33. Glasanje 

1. Glasanje je javno, dizanjem ruke ”Za” i ”Protiv”. 

2. Odluka je pravosnažna ako su najmanje pet članova Glavnog odbora zauzela jedinstven stav u procesu odlučivanja. 

3. Član glavnog odbora se može susdržati od glasanja. 

§ 34. Odgovornost 

1. Članovi Glavnog odbora ili zamjenici članova Glavnog odbora koji su prisustvovali sjednici su zajednički odgovorni za donesene odluke. 

2. Član Glavnog odbora koji se suzdržao u procesu odlučivanja nije odgovoran za tu odluku. 

3. Članovi Glavnog odbora su odgovorni predsjedniku za realizaciju donesenih odluka. 

4. Glavni odbor je odgovoran Skupštini Saveza za rad u toku kalendarske godine. 

§ 35. Godišnji izvještaji 

1. Izvještajna godina traje u periodu od 01.januara do 31.decembra. 

2. Članovi i zamjenici izvršnih organa su dužni pojedinačno dostaviti izvještaje o radu. 

3. Izvještaj o radu Saveza pripremaju predsjednik i sekretar Saveza. 

4. Finansijski izvještaj se mora završiti u zakonom predviđenom roku i zajedno sa Izvještajem o radu dostaviti Nadzornom odboru na kontrolu, koji u roku od sedam dana isti kontroliše i dostavlja Glavnom odboru. 

5. Glavni odbor najkasnije petnaest dana prije održavanja Skupštine sve izvještaje zajedno sa Izvještajem Nadzornog odbora i priznatog Revizora šalje delegatima uz poziv za Skupštinu. 

V OSTALI IZVRŠNI ORGANI I KOMISIJE 

§ 36. Nadzorni odbor 

1. Nadzorni odbor je kontrolni organ Saveza. 

2. Članovi Nadzornog odbora moraju biti članovi udruženja i trebali bi biti ekonomisti po struci i dobro vladati švedskim jezikom i odgovarajućim zakonskim propisima. 

3. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi niti jednog drugog organa Saveza. 

4. Sva finansijska dokumentacija, zapisnici i donesene odluke moraju biti dostupni Nadzornom odboru. 

5. Rad Nadzornog odbora se reguliše Pravilnikom o radu. 

§ 37. Kanidaciona komisija 

1. Kandidacina komisija priprema i vodi izborni postupak za izbore u izvršne organe Saveza, na osnovu Kriterija za izbore u izvršne organe Saveza. 

2. Na osnovu prijedloga iz udruženja utvrđuje listu kandidata za dužnosti u Savezu, koju usa- glašava sa Glavnim odborom te usaglašenu listu prijedloga predlaže Skupštini na usvajanje. 

3. Rad Kandidacione komisije je regulisan Pravilnikom o radu. 

§ 38. Verifikaciona komisija 

1. Verifikaciona komisija verifikuje delegate i ostale prisutne na Skupštini 

2. Informiše Skupštinu o ispravnosti postupka sazivanja iste. 

3. Rad Verifikacione komisije se reguliše Pravilnikom o radu. 

VI ADMINISTRACIJA SAVEZA 

§ 39. Administracija Saveza 

1. Administraciju Saveza sačinjavaju sekretar i druga zaposlena ili angažovana lica u Savezu. 

2. Nadzor i kontrolu nad radom administracije ima predsjednik i Glavni odbor. 

3. Sekretar Saveza i druga zaposlena i angažovana lica obavljaju poslove u skladu sa Ugovorom o radu i regulisane Pravilnikom o organizaciji rada i opisom poslova. 

4. Sekretar i drugo administrativno osoblje po potrebi prisustvuju sjednicama izvršnih orga- na, sa pravom učesća u radu na sjednicama izvršnih organa, ali bez prava odlučivanja. 

5. Zaposleni u Savezu po bilo kom osnovu ne mogu biti članovi izvršnih organa Saveza. 

6. Administracija Saveza se vodi u skladu sa važećim zakonskim propisima. 

§ 40. Saradnja Saveza 

1. Savez sarađuje sa drugim bh. savezima i organizacijama na pitanjima od zajedničkog interesa. 

2. Savez sarađuje sa Ambasadom BiH u Švedskoj po pitanjima od interesa za bh. građane i državu BiH. 

3. Savez sarađuje sa švedskim organizacijama u smislu partnerstva u radu ili članstva u tim organizacijama, što se reguliše posebnim ugovorom. 

4. Po potrebi Savez sarađuje na kulturnom, obrazovnom, informativnom i sportskom planu i sa drugim društvenim subjektima u Švedskoj i BiH. 

§ 41. Prihodi Saveza 

1. Izvori prihoda Saveza su članarina, organizaciona pomoć, prihod od reklama, dotacije za različite aktivitete i ostali prihodi. 

§ 42. Ovlašteni potpisnici i zastupanje Saveza 

1. Ovlašteni potpisnici materijalno-finansijskih dokumenata su: predsjednik, blagajnik i lica koja ovlasti predsjednik Saveza ili Glavni odbor. 

2. Predsjednik Saveza zastupa Savez pred zakonom, a po potrebi angažuje i druge članove uz saglasnost Glavnog odbora. 

VII ZAVRŠNE ODREDBE 

§ 43. Prestanak postojanja Saveza 

1. Savez bosanskohercegovačkih udruženja će postojati sve dok za to postoji potreba. 

2. Odluku o raspuštanju Saveza može donijeti Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članica-udruženja. 

3. U slučaju prestanka rada Saveza sva raspoloživa imovina Saveza se ustupa nekoj od humanitarnih organizacija. 

§ 44. Izmjene i dopune Statuta Saveza 

1. Izmjene i dopune Statuta Saveza bosanskohercegovačkih udruženja vrši Skupština na osnovu prijedloga iz udruženja i izvršnih organa. 

Ovaj Statut je usvojen na 30. godišnjoj skupštini Saveza, 29. maja 2021.godine u Gislaved.