Jezik

Rad sa djecom i omladinom na učenju i njegovanju maternjeg jezika je je kroz godine mijenjao način i oblike rada, a sve u skladu sa potrebama, mogućnostima i uslovima rada.

U početku su to bile spontane grupe entuzijasta, roditelja i učitelja, takođe i drugih odraslih koji su u ovom segmentu djelovanja Saveza željeli dati svoj doprinos.

Ubrzo je Savez bh udruženja osnovao Bosansku dopunsku školu sa mnogim odjeljenjima širom Švedske. Djeca su učila bosanski jezik i druge nastavne predmete. Težiste je uvijek bilo na učenju i njegovanju maternjeg jezika.

Potrebe i interes su se vremenom mijenjali.

Od 2015. godine, kada se počelo sa Projektom „Maternji jezik i dvojezičnost kao ključ boljeg medjusobnog razumijevanja,” maternji jezik se uči i vježba kroz sve aktivnosti udruženja: susreti i dogovori, instrukcije, objašnjenja, pjesma i muzika, folklor, likovni izraz, ručni radovi, drama, literatura. Sve sekcije se odvijaju na maternjem jeziku.

Projekat traje, organizuju se konferencije sa različitim ciljnim grupama, a u prvom redu sa djecom i roditeljima školske djece. Takođe su u toku i susreti izmedju nosilaca Projekta i odgovornih u našim organizacijama, kako bi informacija došla do svih koji mogu doprinijeti ovoj aktivnosti, koja je jedan od najvažnijih segmenata djelovanja Saveza u Švedskoj.

Sazivač u Radnoj grupi za maternji jezik: Sadeta Murić.

Matenji jezik i dvojezičnost – ključ boljeg razumjevanja

Inicijativa je pokrenuta 2015. godine i aktivnosti su realizirane kroz godišnje projektne aktivnosti „Maternji jezik i višejezičnost.”

Svrha pokretanja inicijative je podizanje svijesti kod bosanskoherecegovačke useljeničke populacije o važnosti njegovanja kulturnog nasljeđa i maternjeg jezika kao njegove osnove.

Cilj zajedničkih aktivnosti je da djeca i omladina bosanskohercegovačkog porjekla sačuvaju dvojezičnost, tj da se pored švedskog jezika kao sastavnog dijela integracije u švedsko  drustvo, sačuvaju i izučavaju svoj maternji jezik. 

U isto vrijeme je cilj inicijative  i podizanje organizacionog nivoa  rada bh organizacija i prilagođavanja novim okolnostima i izazovima u organizovanju. 

Nosioci aktivnosti su pet bh organizacija, članica NBV-a: BHRF, Savez bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj, Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj, BHSKF – Bosanskohercegovačko-švedski savez žena u Švedskoj, BHKRF – Bosanskohercegovački savez žena u Švedskoj, Bemuf

Koordinacija i potpora u organizovanju aktivnosti NBV – Trezvenjačka obrazovna organizacija

Partneri i podrška za sardnju: Institut za jezik, Sarajevo, Infinitas AB

Materijal „Analiza i pregled aktivnosti projektnih aktivnosti“ dostavljen je svim organizacijama u oktobru 2021.