Savez

Predsjednik Saveza bh. udruženja u Švedskoj

Kenan Jašarspahić

Članovi:

Almedina Sačić, BSSZ
Ilma Caprnja, BHUF
Mirsad Begović
Amel Mulalić
Amela Mistrić
Edita Šuta
Hamid Alić
Mirsad Klinac

Zamjenici:

Alma Zahirović
Jasmin Bajrić
Harisa Kajić

Nadzorni odbor:

Senadin Bećirbegović
Ismet Nuhanović
Melina Glavaš

Kandidaciona komisija:

Nazmija Konjević
Izeta Burazerović
Nisvet Kilim

Odbor za kulturu:

Kenan Jašarspahić
Senad Hujić
Đurđa Krunasić
Delveta Velagić
Nejra Alisić
Mirsad Begović
Amel Mulalić

Odbor za informisanje:

Jasenko Korjenić – stručni saradnik
Branko Tomić
Fikret Tufek

Odbor za članstvo:

Nazmija Konjević
Samir Krunasić
Mirsad Klinac
Muhamed Babović

Odbor za sport:

Mufad Bajraktarević
Muhamed Cerić

Odbor za školstvo:

Sadeta Murić
Azra Jelacić
Nerma Muhović

Odbor za integraciju i ravnopravnost:

Alma Zahirović

Koordinator za saradnju sa BHUF:

Amela Mistrić

NBV

Azra Jelacić

Fatima Veladžić

Blagajnik:

Feko Pendek

Sekretar:

Nedžad Mulazimović