Objavljen dugo očekivani Pribeov izvještaj: Na 25 stranica, eksperti ukazuju na niz duboko zabrinjavajućih nedostataka u vladavini prava u BiH

0
458

Viši nezavisni pravni stručnjak Evropske unije Reinhard Priebe je danas Evropskoj komisiji, državama članicama EU i vlastima Bosne i Hercegovine predstavio glavne nalaze Izvještaja nezavisnih viših eksperata o pitanjima vladavine prave u Bosni i Hercegovini.

U dokumentu naziva “Izvještaj eksperta o stanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini” koji je napisan na 25 stranica, eksperati ukazuju na niz duboko zabrinjavajućih nedostataka u vladavini prava u Bosni i Hercegovini.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće kao jedinstveno tijelo za cjelokupno sudstvo i glavna institucija za vladavinu prava u zemlji od iznimne je važnosti za institucije i vrijednosti koje predstavlja. Tokom godina, sam VSTV je postao problem, navodi se u izvještaju Reinharda Priebea koji je damas predstavio Evropskoj komisiji, državama članicama EU i vlastima Bosne i Hercegovine glavne nalaze Izvještaja nezavisnih viših eksperata o pitanjima vladavine prave u Bosni i Hercegovini.

“Ozbiljni problemi u sudskim odlukama postali su očigledni zbog nedostatka liderskih kapaciteta, te navoda o politizaciji i sukobu interesa, neefikasnosti organizacije VSTV-a, nedovoljnog dosega i transparentnosti i, zbog neuspjeha u provedbi reformi. Povjerenje javnog mijenja je posebno u ovu instituciju posebno je poljuljano navodima o korupciji predsjednika VSTV-a te navodnim manipulacijama u imenovanjuma I disciplinskim postupcima”, stoji u izvještaju eksperata koji je rezultat “Inicijative EU za pojačano praćenje vladavine prava u BiH”, koja se u toku 2019. godine bavila temeljnim uzrocima nedostataka u vladavini prava u Bosni i Hercegovini, a u okviru Mišljenja Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU.

S obzirom na ozbiljnost ovih navoda,navodi se, reakcija predsjednika VSTV-a kao i jednoglasna podrška koju su mu pružili ostali članovi VSTV-a su ocjenjeni kao neprikladni za instituciju od ove važnosti.

U nastavku donosimo Zaključke iz izvještaja.

VI – ZAKLJUČCI 

101. Ovaj izvještaj je ograničen na samo određene oblasti vladavine prava, uglavnom pravosuđe i pravosudne institucije. Ne odnosi se na ostale oblasti, koje su očigledno bitne za funkcionisanje vladavine prava. Sistemski problemi vladavine prava nisu samo prisutni unutar pravosuđa, oni utiču i na te druge oblasti. Da bi društvo bilo uspješno u suzbijanju korupcije, potrebno je imati kulturu integriteta.  Kao važna komponenta sistema vladavine prava, postojeća tijela za nadzor i prevenciju moraju vršiti svoje dužnosti odlučno i odgovorno. Pored toga, civilno društvo i mediji igraju važnu ulogu u učvršćivanju vladavine prava, kako je to dojmljivo pokazano na javnoj debati “Pravo na pravdu”.

102. U svom Mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u EU, Evropska komisija navela je ključne prioritete na kojima zemlja treba da radi bez daljeg odgađanja. Grupa eksperata se nada da će analiza iz ovog izvještaja doprinijeti jačanju svijesti šire javnosti u zemlji o tim ključnim prioritetima, te da će i omogućiti institucijama, u skladu sa njihovim pojedinačnim nadležnostima, da se fokusiraju na provedbu neophodnih reformi.

103, Ovaj Izvještaj predstavlja sastavni dio “Inicijative EU za unapređenje praćenja vladavine prava u BiH” koja će, kroz svoje različite komponente, nastaviti da pruža podršku zemlji u njenim nastojanjima da otkloni nedostatke u području vladavine prava. Ipak, ova Inicijativa ne može zamijeniti volju i angažman domaćih aktera svih nivoa institucija širom zemlje.

104, Napredak je prijeko potreban u interesu BiH i njenih građana. Vraćanje unazad i konstatovanje da “to nije dalo rezultate ranije” neće doprinijeti tom napretku. Ništa od predloženog u ovom Izvještaju, grupa eksperata ne smatra nerealnim ili neprovodivim.

105. Otklanjanje nedostataka u području vladavine prava u BiH i dalje je ogroman izazov. Kako je grupa eksperata posebno navela:


•    Potrebno je ponovo izgraditi povjerenje
Da bi se prevazišle postojeće nefunkcionalnosti, potrebne su sistemske reforme u važnim oblastima vladavine prava, kao što je pravosuđe.
•    Ljudska prava i temeljne slobode moraju biti zagarantovane
Potrebno je valjano izvršenje i dovoljni pravni lijekovi koji će osigurati djelotvornu pravnu zaštitu od kršenja takvih prava. Konkretno, nepoštivanje sudskih odluka Evropskog suda za ljudska prava je neprihvatljivo.
•    Pravosuđe mora bolje služiti građanima
Potrebna su značajna unapređenja u sistemima građanskog i krivičnog pravosuđa. Oni moraju dati rezultate. Građanski postupci su previše mukotrpni, složeni i formalistički te predugo traju. Sistem krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini ne bori se protiv teškog kriminala i korupcije.
•    VSTV-u je potrebna temeljita reforma i radikalna promjena ponašanja
VSTV se široko poima kao moć koja nikome ne polaže račune, u rukama osoba koje služe interesima mreža političkih pokrovitelja i uticaja. Kao centralna institucija koja treba da osigura nezavisnost i funkcionisanje pravosuđa u BiH, pravni okvir i rad VSTV-a se moraju značajno unaprijediti, kako bi bolje služio interesima pravosuđa i građana.
•    Mora se osigurati integritet nosilaca pravosudnih funkcija 
Postojeći sistem u kojem se samo vrši prikupljanje imovinskih kartona na papiru bez provođenja bilo kakvih provjera je besmislen i mora se unaprijediti. Taj sistem mora podlijegati vanjskom praćenju. Ako novi sistem i njegova primjena ne ostvare svoj cilj, biće se teško oduprijeti pritisku da se provede postupak provjere (vetting).

•    Potrebno je prevazići neodržive ustavne slabosti 
Potrebne su temeljite reforme važećeg Ustava BiH kao i entitetskih Ustava, konkretno da se prevaziđe “institucionalni višak”. Oni nisu adekvatni za dalje kretanje zemlje ka evropskim integracijama i dalji napredak u konsolidaciji stabilne demokratije zasnovane na vladavini prava, najvišim standardima ljudskih prava i za jačanje solidnog ekonomskog razvoja. Paralelno sa radom na ustavnim reformama, potrebno je poduzeti sve moguće napore da se rješe nedostaci u postojećem ustavnom okviru. Ono što treba da prevlada jeste zajednički interes, ne etnički pristup.
•    Političari moraju djelovati konstruktivno i bez opstrukcija
106. Grupa eksperata je odlučila da uputi kritiku, čak oštru, u vezi sa postojećom situacijom jer smatra neophodnim da se stvari kažu jasno i na način koji neće ostavljati prostora za sumnju u poruku koju žele da pošalju. Sa pozitivne strane, grupa eksperata iskreno pozdravlja činjenicu da unutar pravosudnog sistema, kao i među širom javnosti, takođe postoji snažna želja da se prevaziđu poteškoće i da se situacija preokrene nabolje. U tom kontekstu, otvorene i pozitivne izjave na javnoj debati “Pravo na pravdu” u korist jačanja vladavine prava u Bosni i Hercegovini i spremnost da se radi u tom pravcu izazivaju optimizam u pogledu budućnosti ove zemlje.

BUKA Magazin