Konzularni dani u Malmöu i Göteborgu

0
404

Ambasada BiH Stockholm imaće konzularne dane u Malmöu 26. a u Göteborgu 27. februara 2022.

Bh. građani mogu regulisati biometrijske putne isprave BiH, zahtjeve za jedinstveni matični broj, konzularne ovjere, punomoći, izjave i vršenje drugih konzularnih radnji.

Piše: Fikret TUFEK

Konzularni dani Ambasade BiH Stockholm su veoma značajni za bh. građane u Švedskoj, a njihovim održavanjem u Malmöu i Göteborgu, građanima se olakšava traženje dokumenata u ovim gradovima, odnosno regijama, da ne bi morali putovati u Stockholm, sjediše Ambasade BiU u Švedskoj.

Izrada novih putnih isprava

Njihova izrada zahtijeva niz konkretnih radnji i u pripremi održavnja Konzularnih dana Ambasade BiH u Malmöu, za regiju Skåne, 26. februara 2022. godine: BKF „Sarajevo“, Ystadsvägen br. 42,

od 10:00 – 16:00 sati; te u Göteborgu, za regiju Västra Götaland, 27. februara 2022. godine: bh. udruženje „Dukat“, Hildebrandsgatan 1, od 11.30 – 18:00 sati.

Upute Ambasade kažu: „Da biste podnijeli zahtjev za izradu novih putnih isprava, potrebno je poslati na e-mail zaposlenika Ambasade BiH u Stockholmu: branko.babic@mvp.gov.ba (prijave za konzularne dane u Malmö, skenirane); amir.karahodza@mvp.gov.ba (prijave za konzularne dane u Göteborg , skenirane) ili putem pošte na našu adresu: Embassy of Bosnia and Herzegovina, BOX 7102, 103 87 Stockholm (kopirane, najkasnije do srijede 23.02.2022. godine) slijedeće dokumente:

– Kopiju pasoša/putovnice BiH koji se mijenja; ukoliko je putna isprava istekla, potrebno je poslati kopiju bh važeće lične karte. Ako osoba ne posjeduje bh. važeću ličnu kartu, potrebno je dostaviti rodni list i uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 12 mjeseci,

– Kopiju o regulisanom boravku u Švedskoj (važeća boravišna dozvola),

– Rodni list i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (za maloljetna lica) i

– Broj telefona osobe koja podnosi zahtjev.“

Svu navedenu dokumentaciju, koja je poslana putem e-maila ili pošte, obavezno donijeti u originalu na uvid prilikom dolaska na konzularne dane!

Sve prijave koje stignu nakon 23. februara 2022. godine, neće se uzimati u razmatranje.

Konzularna taksa za izradu putnih isprava

1331,00 švedskih krina za punoljetna lica (putna isprava/pasoš)

805,00 švedskih kruna za maloljetna lica od 3-18 godina ili (putna isprava/pasoš)

753,00 švedskih za maloljetna lica do 3 godine (putna isprava/pasoš)

U cijenu nije uračunata poštarina od 70,00 švedskih kruna za slanje nove bh. poutne isprave.

Ovjere dokumenata

Ambasad BiH će vršiti ovjeru: punomoć, izjava, nasljednička izjava, saglasnost roditelja i slično.

Za ovjeru potpisa na ispravi u prostorije bh. udruženja, tokom Konzularnog dana, donijeti:

– Ispravu na kojoj treba ovjeriti potpis, koja treba biti čitko napisana ili u štampanoj formi (obrasce možete naći na web stranici Ambasade)

– Važeću putnu ispravu Bosne i Hercegovine ili CIPS-ovu ličnu kartu Bosne i Hercegovine

Konzularna taksa za ovjere dokumenata

– Izjave, potvrde, potvrde o životu i sl. – 268,00 švedskih kruna

– Punomoć – 114,00 švedskih kruna

– Ovjere kopija – 62,00 švedske krune (prva strana, svaka slijedeća 31,00 švedsku krunu)

– Ovjera saglasnosti roditelja – 165,00 švedskih kruna.

Plaćanje za sve usluge Ambasade BiH na Konzularnim danima se može izvršiti na licu mjesta.

Za sve dodatne informacije, pitanja i provjere prethodno kontaktirajte Ambasadu BiH u Stockholmu, svakim radnim danom 13:00 – 15:00, putem telefona +46 (0)8 440 05 40

ili putem e-maila: amir.karahodza@mvp.gov.ba  i branko.babic@mvp.gov.ba

Amir Karahodža, konzul

Konzul BiH Ambasade u Stockholmu Amir Karahodža:

– Ambasada BiH u Švedskoj čini sve da pomogne u rješavanju važnih administrativnih pitanja bh. građanima u Švedskoj, Finskoj i Estoniji, kazao je u izjavi ta portal BHRF Press.

Prisjećam se razgovora s konzulom Karahodžom 5. juna 2021. godine, kada sam napisao:

„Na konzularnim danima u Malmöu, u  bh. udruženju BKF “Sarajevo”,tog 5. juna 2021. prisustvujem, da uživo vidim i osjetim šta narod traži od Ambasade BiH u Švedskoj. Razgovarao sam sa brojnim bh. građanima, koji su zadovoljni da mogu riješiti mnoga va'naa pitanja bez da putuju u Stockholm…“.

Tako će biti i ovaj put, kaže mi konzul Amir Karahodža, te dodaje da u oba mjesta: Malmö i Göteborg, na Konzularne dane dolaze on (Amir Karahod'a) i Branko Babić.

Dakle Karahodža i Babić su u Malmö 26. februara 2022, a u Göteborg 27. februara 2022. godine, kako bi pružili sve usluge koje inače pruža BiH Ambasada Stockholm u Švedskoj.

Važne napomene

S obzirom na zakonsku obavezu evidentiranja JMBG-a, Ambasada BiH ne može izdati nijedan pasoš ako osoba koja podnosi zahtjev nije evidentirana u jedinstvenoj bazi podataka CIPS-a, bez obzira što ima važeći pasoš.

Prema tome potrebno je prethodno obaviti evidentiranje JMBG-a, pa tek onda pristupiti izdavanju pasoša (za osobe koje nemaju CIPS ličnu kartu), što podrazumijeva pribavljanje rodnog lista i uvjerenja o državljanstvu (originalne) iz BiH i popunjavanje obrasca M7 (može se naći i isprintati sa web stranice Ambasade) i najprije to poslati u Ambasadu BiH putem pošte. Čim nadležni MUP u BiH, prema vašoj posljednjoj adresi prebivališta koju obavezno navodite u obrascu M7, evidentira JMBG, osoba ima uslov za podnošenje zahtjeva. Provjeru da li je MUP izvršio evidentiranje vašeg JMBG, obavljate putem kontaktiranja Konzularnog odjela Ambasade.

Djeca rođena od 2003. u inostranstvu, a upisana u matične knjige rođenih u BiH, uglavnom su evidentirana, ali savjetujemo ipak da kontaktirate Ambasadu, radi provjere, kako bi se izbjegli nesporazumi.

Za maloljetne osobe potrebna je saglasnost oba roditelja, koji isto tako moraju biti evidentirani u sistemu (ili CIPS lična karta ili prethodno evidentiranje JMBG putem obrasca M7). Ukoliko jedan od roditelja nije u mogućnosti fizički prisustvovati podnošenju zahtjeva za pasoš djeteta, potrebno je da napravi pismenu saglasnost, ovjerenu kod notara i priloži tome kopiju važećeg BiH pasoša ili lične karte.